Vedtægter

 

VEDTÆGTER 

 

FOR

 

ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING 

 

§ 1 NAVN

 

Foreningens navn er

                            ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING

 

Adresse:               Skejbyvej 450

                            8240 Risskov

 

§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er at samle hundeinteresserede til fremme og forbedring af civilbefolkningens brug af hunde, samt fremme interessen for hundesport. 

 

§ 3 MEDLEMMER 

Hundeførere, der har gennemført en kursusperiode i foreningen, kan optages som medlemmer førstkommende træningsperiode.

Dispensation for medlemsskab uden kursusperiode afgøres af bestyrelsen. 

 

§ 4 PASSIVE MEDLEMMER 

Som passivt medlem kan optages enhver hundeinteresseret, efter bestyrelsens skøn, men dette medlemsskab giver ikke stemmeret i foreningens anliggender. 

 

§ 5 EKSKLUSION 

Ethvert medlem, der mishandler eller vanrøgter dyr, skal straks på bestyrelsens foranledning ekskluderes af foreningen. 

Eksklusion kan også finde sted, hvis et medlem på anden måde skader foreningen ved at modarbejde dens formål og interesser. Enhver ekskluderet har ret til at forelægge sin sag på en ordinær generalforsamling, hvis beslutning er endelig. 

 

§ 6 RESTANCE 

Således vedtaget på generalforsamlingen tirsdag d. 10. marts 2015

Restance over 1 måned kan medfører tab af medlemsskab. 

 

§ 7 TEGNINGSRET 

Tegningsret for foreningen udgøres af formand og kasserer. 

 

§ 8 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer - formand, kasserer, sekretær, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år, og foretages på generalforsamlingen i marts måned, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for et år ad gangen. 

Der vælges 2 revisorer for en periode på 2 år. Een vælges de ulige år og een de lige år. Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 9 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 4 medlemmer er til stede. Formanden kan bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at lede mødet. 

 

§ 10  

Bestyrelsen er ulønnet. 

 

§ 11  

Stk. 1. Nye instruktørelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens træningsudvalg. 

Stk. 2. Nye dommerelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens dommerudvalg. 

 

§ 12 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling indkaldes med en måneds varsel, og skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 25 % af medlemmerne ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§ 14 STEMMEPROCEDURE 

Alle beslutninger, med undtagelse af beslutninger jvf. § 15 og §20, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt eet medlem ønsker det, skal personvalg afgøres ved skriftlig afstemning.  

 

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

§ 16 KONTINGENT 

Foreningens drift finansieres ved kontingentindbetaling. 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

§ 17  

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§ 18  

Kassereren indkasserer kontingent og kursistbetaling. 

 

§ 19 

Det påhviler kassereren at indsætte beløb, som ikke er nødvendige til løbende udgifter, på bankkonto eller andet sikkert. 

 

§ 20 OPHÆVELSE 

Ophævelse af foreningen kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling, og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter.

Foreningens midler skal da tilfalde et dyreinternat i Stor-Århus. 

 

§ 21  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag d. 10 marts 2015 

Et eksemplar af nærværende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

§ 8 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 9. marts 1978. 

§ 7 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1981. 

§ 3-8-11-14-18 og 19 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1992. 

§ 11, stk. 1 og 2 revideret på ordinær generalforsamling d. 12. marts 1996. 

§ 1-7-15 og 16 revideret på ordinær generalforsamling d. 6. marts 2001