Vedtægter

VEDTÆGTER 

 

FOR

 

ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING 

 

 

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er:

                                    ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING

 

Adresse:                       Skejbyvej 450

                                    8240  Risskov

 

§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er at samle hundeinteresserede til fremme og forbedring af civilbefolkningens brug af hunde, samt fremme interessen for hundesport. 

 

§ 3 MEDLEMMER 

Medlemmer er hundeførere der har betalt kontingent samt æresmedlemmer.

Hunde der har gennemført foreningens kurser for hvalpe eller unghunde må deltage i træningen. Der kan dispenseres for kursusdelen efter træningsledelsens vurdering.

 

§ 4 PASSIVE MEDLEMMER 

Som passivt medlem kan optages enhver hundeinteresseret, efter bestyrelsens skøn, men dette medlemsskab giver ikke stemmeret i foreningens anliggender. 

 

§ 5 EKSKLUSION 

Ethvert medlem, der mishandler eller vanrøgter dyr, skal straks på bestyrelsens foranledning ekskluderes af foreningen. 

Eksklusion kan også finde sted, hvis et medlem på anden måde skader foreningen ved at modarbejde dens formål og interesser. Enhver ekskluderet har ret til at forelægge sin sag på en ordinær generalforsamling, hvis beslutning er endelig. 

 

§ 6

 

§ 7 TEGNINGSRET 

Tegningsret for foreningen udgøres af formand og kasserer. 

 

§ 8 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer - formand, kasserer, sekretær, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år, og foretages på generalforsamlingen i marts måned, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for et år ad gangen. 

Der vælges 2 revisorer for en periode på 2 år. Een vælges de ulige år og een de lige år. Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 9 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 4 medlemmer er til stede. Formanden kan bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at lede mødet. 

 

§ 10  

Bestyrelsen er ulønnet. 

 

§ 11  

Stk. 1. Nye instruktørelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens træningsudvalg. 

Stk. 2. Nye dommerelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens dommerudvalg. 

 

§ 12 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling indkaldes med en måneds varsel, og skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 25 % af medlemmerne ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§ 14 STEMMEPROCEDURE 

Alle beslutninger, med undtagelse af beslutninger jvf. § 15 og §20, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt eet medlem ønsker det, skal personvalg afgøres ved skriftlig afstemning.  

 

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

§ 16 KONTINGENT 

Foreningens drift finansíeres ved medlemmernes kontingentbetaling samt kursusgebyrer.

Det årlige kontingent for det følgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentfastsættelsen kan alene ændres ved vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Tilmelding til foreningens kurser kræver at kontingent for det pågældende kalenderår er betalt.

 

§ 17  

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 18  

Kassereren indkasserer kontingent og kursistbetaling. 

 

§ 19 

Det påhviler kassereren at indsætte beløb, som ikke er nødvendige til løbende udgifter på bankkonto eller andet sikkert.

 

§ 20 OPHÆVELSE 

Ophævelse af foreningen kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling, og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter.

Foreningens midler skal da tilfalde et dyreinternat i Stor-Århus. 

 

§ 21  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag d. 24. juni 1976. 

 

Et eksemplar af nærværende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

§ 8 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 9. marts 1978. 

§ 7 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1981. 

§ 3-8-11-14-18 og 19 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1992. 

§ 11, stk. 1 og 2 revideret på ordinær generalforsamling d. 12. marts 1996. 

§ 1-7-15 og 16 revideret på ordinær generalforsamling d. 6. marts 2001

§ 6 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 2015

§ 3 og 16 ændret på ordinær generalforsamling 4. marts 2018

§ 6 ophævet. § 16 ændret. På ekstraordinær generalforsamling d. 9. dec. 2019