Vedtægter

VEDTÆGTER
 
FOR
 
ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING
 

 
§ 1 NAVN
Foreningens navn er:
                                    ÅRHUS HUNDEFØRERFORENING
 
Adresse:                      Skejbyvej 450
                                    8240  Risskov
 
§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er at samle hundeinteresserede til fremme og forbedring af civilbefolkningens brug af hunde, samt fremme interessen for hundesport.

§ 3 MEDLEMMER
Medlemmer er hundeførere der har betalt kontingent samt æresmedlemmer.
Hunde der har gennemført foreningens kurser for hvalpe eller unghunde må deltage i træningen. Der kan dispenseres for kursusdelen efter træningsledelsens vurdering.

§ 4 PASSIVE MEDLEMMER
Som passivt medlem kan optages enhver hundeinteresseret, efter bestyrelsens skøn, men dette medlemsskab giver ikke stemmeret i foreningens anliggender.

§ 5 EKSKLUSION
Ethvert medlem, der mishandler eller vanrøgter dyr, skal straks på bestyrelsens foranledning ekskluderes af foreningen.
Eksklusion kan også finde sted, hvis et medlem på anden måde skader foreningen ved at modarbejde dens formål og interesser. Enhver ekskluderet har ret til at forelægge sin sag på en ordinær generalforsamling, hvis beslutning er endelig.

§ 6 RESTANCE
Restance over 1 måned kan medfører tab af medlemsskab.

§ 7 TEGNINGSRET
Tegningsret for foreningen udgøres af formand og kasserer.
 
§ 8 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 7 medlemmer - formand, kasserer, sekretær, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år, og foretages på generalforsamlingen i marts måned, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år.
Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.
Der vælges 2 revisorer for en periode på 2 år. Een vælges de ulige år og een de lige år. Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 4 medlemmer er til stede. Formanden kan bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at lede mødet.

§ 10 
Bestyrelsen er ulønnet.

§ 11 
Stk. 1. Nye instruktørelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens træningsudvalg.
Stk. 2. Nye dommerelever godkendes af bestyrelsen i samråd med foreningens dommerudvalg.

§ 12 GENERALFORSAMLING
Generalforsamling indkaldes med en måneds varsel, og skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 25 % af medlemmerne ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.
 
§ 14 STEMMEPROCEDURE
Alle beslutninger, med undtagelse af beslutninger jvf. § 15 og §20, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt eet medlem ønsker det, skal personvalg afgøres ved skriftlig afstemning. 

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 16 KONTINGENT
Foreningens drift finansíeres ved medlemmernes kontingentbetaling.
Det årlige kontingent for det følgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter betalingsfristen for kontingentbetaling.
Kursister på hvalpe / unghundekurser, som ikke i forvejen er medlemmer af foreningen, betaler, ud over den til enhver tid fastsatte kursusafgift, kontingent for et halvt år gældende for det halvår, hvori kurset afholdes.
Kursister fra forårskurserne, der ønsker fortsat medlemsskab betaler et halvt års kontingent gældende for andet halvår.

§ 17 
Regnskabsåret er kalenderåret.
 

§ 18 
Kassereren indkasserer kontingent og kursistbetaling.

§ 19
Det påhviler kassereren at indsætte beløb, som ikke er nødvendige til løbende udgifter på bankkonto eller andet sikkert.
 

 

§ 20 OPHÆVELSE
Ophævelse af foreningen kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling, og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter.
Foreningens midler skal da tilfalde et dyreinternat i Stor-Århus.

§ 21 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag d. 24. juni 1976.

Et eksemplar af nærværende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside.

§ 8 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 9. marts 1978.
§ 7 og 10 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1981.
§ 3-8-11-14-18 og 19 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 1992.
§ 11, stk. 1 og 2 revideret på ordinær generalforsamling d. 12. marts 1996.
§ 1-7-15 og 16 revideret på ordinær generalforsamling d. 6. marts 2001
§ 6 revideret på ordinær generalforsamling d. 10. marts 2015
§ 3 og 16 ændret på ordinær generalforsamling 4. marts 2018